Aanbod beter bekend maken

Vanuit het spoor ‘aanbod beter bekend maken’ wordt een bijdrage geleverd aan het bekend maken van het toeristische en recreatieve aanbod vanuit onze kwalitatieve ambitie. We hebben focus aangebracht in de campagne Gelderse Streken en er is aandacht voor de impact van toerisme en recreatie op de omgeving en de leefbaarheid. Vanuit dit spoor werken we actief met beschikbare en relevante data.

Gelderland levert je mooie Streken In aansluiting op de Koersnotitie ’Beleef het in Gelderland’ is in samenwerking met partners een visie en strategie voor de campagne Gelderse Streken opgesteld. Om inzicht te houden op de effecten vindt jaarlijks monitoring plaats op de uitgangspunten en doelgroepen. De campagne wordt door de samenwerkende RBT’s gevoerd. Spreiding in tijd en ruimte van de bezoeker en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. COVID-19 heeft in 2020 veel impact gehad op de campagne Gelderse Streken. Doordat de campagne uit deelcampagnes bestaat, waren de RBT’s direct in staat campagneboodschappen naar de op dat moment geldende maatregelen te uiten. Voor ons reden om de geplande 1-meting niet uit te laten voeren aan het eind van 2020, maar dit pas bij deze uitvoeringsagenda te doen.

Landelijke Data Alliantie en deelname diverse onderzoeken De Landelijke Data Alliantie, één van de actielijnen uit Perspectief 2030, is een netwerk waarin we kennis, inzichten en data delen over toerisme van, naar en in Nederland. Ons doel hierbij is om te komen tot meer data gedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers. Daarnaast leveren bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek (Onderzoek vakanties en dagtochten), Onderzoek Inkomend Toerisme, Onderzoek Inkomend Dagbezoek en bijvoorbeeld inwonersonderzoeken waardevolle data en inzichten welke van belang zijn voor ons beleid. De ontvangen resultaten worden met onze partners gedeeld.

Waardevol Toerisme “Waardevol Toerisme vraagt allereerst om kennis” Naast de economische effecten en positieve gevolgen voor de werkgelegenheid van toerisme en recreatie in Gelderland dient er aandacht te zijn voor de toenemende kansen en de negatieve gevolgen voor de samenleving en leefomgeving. We hebben daarom in 2020 een analyse laten uitvoeren: hoe verhoudt zich de toeristische druk tot de draagkracht van een omgeving? De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld van de mate van balans of disbalans en een mogelijke indicator voor de (toeristische) ontwikkelruimte en opgaven van een bestemming. De beleving van de inwoners van een gebied speelt hierbij een grote rol. Middels een pilot bewonersonderzoek kan inzicht verkregen worden hoe bewoners van bijvoorbeeld de Veluwe aankijken tegen toerisme en recreatie. Een thema dat ook heel actueel is bij de beleidsopgave Recreatiezonering. Deze pilot wordt in samenspraak met Veluwse partners uitgevoerd.

Bestemmingsmanagement Bestemmingsontwikkeling en bestemmingsmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel partijen houden zich vanuit verschillende rollen met dit thema bezig. Om bestemmingsmanagement te kunnen voeren, zijn inzicht in fysieke en sociale elementen die van invloed zijn op de leefomgeving, kennis van ontwikkelingen en trends, inzicht in bezoekersdata en kennis van het betreffende gebied belangrijk. Met bestemmingsmanagement bedoelen we in deze context vooral het verkrijgen van inzicht in bezoekersdata en het vertalen van deze data naar toepasbare informatie om beleid en bedrijfsvoering mee te ondersteunen. Conform het verzoek van Provinciale Staten in het najaar van 2020 (Continuering Druktemonitor, motie 20M60), wordt in navolging van de pilot Druktemonitor gewerkt aan een meer toekomstgericht en geautomatiseerd model. De pilot Monitor Bezoekersdrukte Gelderland in 2020 is overigens uitgeroepen tot winnaar van de Covid & Tourism Strategy Award. Meten, interpreteren, visualiseren en communiceren staan bij de opvolger van de monitor in 2021 centraal. Belangrijk hierbij: evenwichtige spreiding over de regio’s van relevante meetpunten met waar mogelijk een combinatie van (bestaande) navolgbare databronnen. Bovenstaand instrument kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk van toerisme op leefbaarheid en leefomgeving en het optimaliseren van de bezoekerservaring. Samenvattend werken we voor het onderdeel ‘aanbod beter bekend maken’ aan de volgende actiepunten:

1.1 Op basis van de visie & strategie Gelderland 2019-2023 uitvoering geven aan de Campagne Gelderse Streken

1.2 Monitoring van onder 1.1 genoemde campagne

1.3 Actieve bijdrage leveren aan Landelijke Data Alliantie

1.4 Bijdragen aan diverse onderzoeken en update leefstijlvinder

1.5 Pilot inwonersonderzoek op bijvoorbeeld de Veluwe

1.6 Operationele monitor bezoekersdrukte