Aanbod verbeteren

Het spoor ‘aanbod verbeteren’ werkt aan twee onderwerpen, namelijk ‘routes’ en ‘kwaliteit, innovatie en duurzaamheid’.

Recreatieve routenetwerken Afgelopen jaar hebben Gelderlanders door de Covid-19 maatregelen meer dan ooit in Gelderland gewandeld en gefietst. Investeren in recreatieve routes en het verbeteren van de kwaliteit ervan draagt direct en indirect bij aan de leefbaarheid en gezondheid van inwoners van Gelderland. De realisatie van routenetwerken doen we samen met partners. Dat zijn vooral de vier regionale routebureaus, de RBT’s, de gemeenten en de regio’s. Voor de landelijke fiets- en wandelroutes werken we respectievelijk samen met de stichting Landelijke Fietsplatform en Stichting Wandelnet, andere provincies en lokale overheden. Samen met deze partners hebben we in beeld gebracht hoe de huidige situatie is van de wandel- en fietsroutenetwerken. Daarnaast hebben we in kaart gebracht waar we mogelijkheden zien voor het nog meer dekkend maken van routenetwerken.

In 2020 hebben we stevige stappen gezet richting het dekkend maken van de recreatieve routenetwerken. De focus lag vooral op wandel- en fietsroutenetwerken. In 2021 gaan we daarmee verder. Samen met partners hebben we in augustus 2020 afspraken gemaakt over de kaders voor een dekkend wandelroutenetwerk. Ook hebben we afgesproken dat voortaan alle Gelderse regio’s dezelfde bewijzeringssystematiek hanteren voor de wandelroutenetwerken, ook wel het hybride keuzepuntsysteem genoemd.

In 2021 hebben we ook aandacht voor ruitersport- en menroutes. Met relevante partners in de paardensector doen we een verkenning naar nieuwe ruiterroutenetwerken die bijdragen aan het ontlasten van de natuur op de Veluwe.

Steeds meer volwassenen én kinderen mountainbiken. Een verkenning naar het uitbreiden van de mountainbikeroutes moet inzicht geven in waar we mountainbikeroutenetwerken kunnen aanleggen.

Bij varen beperken we ons tot deelname aan de campagne ‘Varen doe je samen’ over veilig varen en de bewegwijzering van de vaar- en kanoroutes. Het doorontwikkelen van de routenetwerken doen we door per regio een overeenkomst te sluiten over het dekkend Gelders routenetwerk. De routes moeten geschikt zijn voor diverse gebruikersgroepen; we bevorderen het aanbod voor mensen met een beperking. Ook zetten we komende periode samen met partners in om de beleving van routes (online en ter plekke) te vergroten door verhaallijnen en de rijkdom van een gebied, de cultuur en landschapshistorie nog meer zichtbaar te maken met onderweg voldoende rustpunten. In 2021 werken we voor routes aan de volgende acties:

2.1.1 Overeenkomst recreatieve routenetwerken voor wandelen, fietsen, ruiter- en menroutes en varen 2021-2023 per regio

2.1.2 Landelijke wandelroutes

2.1.3 Landelijke fietsroutes

2.1.4 Evaluatie landelijke fietsroutes en onderzoek samenwerking Fietsplatform in opdracht van VTN (Vrijetijdsnetwerk provincies)

2.1.5 Verkenning Mountainbiken

2.1.6 Verkenning Ruiter- en menroutes

2.1.7 Deelname Campagne Varen doe je samen

2.1.8 Deelname Landelijke Fietscongres

Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid Gelderland is, als vakantiebestemming nummer 1, een bestemming die het waard is om duurzaam te ontwikkelen. Populaire vakantiegebieden met kwetsbare natuur vragen extra aandacht en investeringen. Voor kwaliteit en duurzaamheid is het delen van kennis en ervaring belangrijk. We werken vanuit de koersnotitie daarom vanuit twee opgaven: ten eerste het stimuleren op het gebied van gastvrijheid en ten tweede willen we een impuls geven aan het verduurzamen van de toeristische sector.

Voor het verbeteren van het Gelders toeristisch aanbod werken we vooral met een streekgerichte aanpak. In alle vier de toeristische regio’s, Achterhoek, Arnhem - Nijmegen, Rivierenland en Veluwe, wordt uitvoering gegeven aan een regionale vrijetijdsagenda, waar wij als provincie bij betrokken zijn. Ondanks dat de regio’s in zowel landschap, identiteit en samenwerking van elkaar verschillen, staan in de agenda’s veel overeenkomstige doelen en acties.

In alle regio’s is de uitwerking van de eigen identiteit een belangrijk onderwerp. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de belevingsgebieden van de Veluwe, een werkwijze waar de streekgebonden identiteiten centraal staan. Ook in de regio Arnhem - Nijmegen wil men met deze werkwijze aan de slag.

Verduurzaming van het toeristisch aanbod wordt in alle regionale agenda’s ook als belangrijk aandachtspunt benoemd. Het project Green Key Veluwe, dat gestagneerd is door COVID-19, loopt op dit moment nog op de Veluwe. We onderzoeken naar hoe we dit project kunnen vertalen naar de andere Gelderse streken en hoe we daarbij ondernemers extra kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Vitaliteit van het verblijfsaanbod is tevens een belangrijk onderwerp in de regionale agenda’s. Kijkend naar het succesvolle programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe willen ook de andere regio’s gaan werken aan de vitaliteit van het verblijfsaanbod in hun regio. In de Achterhoek is er bijvoorbeeld al een onderzoek naar de vitaliteit van het verblijfsaanbod gedaan, in 2021 gaan zij aan de gang met coaches om de verblijfsrecreatie een positieve impuls te geven. Wij willen samen met de regio’s bezien of en hoe de werkwijze van de programma Vitale Vakantieparken kan worden meegenomen in de regionale agenda’s. Het programma Vitale Vakantieparken wil haar ervaringen en kennis met de regio’s delen. Vooruitlopend op de invulling door de regio’s bezien we met het programma Vitale Vakantieparken de mogelijkheid voor tijdelijke inzet van het Kwaliteitsteam buiten de Veluwe.

Naast deze drie belangrijke onderwerpen is er in alle regionale agenda’s te zien dat er wordt gewerkt aan innovatie van het aanbod; een toegankelijk aanbod dat rekening houdt met inclusie en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook blijft het effect van de COVID-19 maatregelen een belangrijk onderwerp voor de regio’s. Passend bij de ontwikkelingen in de regio’s sluiten wij aan en denken wij mee over ontwikkelingen.

Sinds een aantal jaar werken wij met andere provincies, het Rijk en NBTC aan ‘Perspectief Bestemming Nederland 2030’, aangevuld met een bijbehorende actieagenda. Door de COVID-19 crisis en daarmee de impact op de sector zijn prioriteiten veranderd. De crisis heeft daarom geleid tot herijking van de actieagenda, uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies, CELTH, NBTC en Gastvrij Nederland. Het doel van het herijkingsproces was de actieagenda te actualiseren met de (gevolgen van) de crisis, het draagvlak en aantal deelnemers te vergroten én er weer nieuwe energie in te krijgen. Niet alle betrokkenen hoeven zich per se te committeren tot alle acties, dit zal per actie verschillen. In IPO-verband gaan de provincies nog afspreken aan welke acties de provincies gezamenlijk zullen deelnemen.

Dat resulteert voor dit spoor in de volgende acties:

2.2.1 Bijdragen aan de regionale agenda’s van de regio’s waarbij de provinciale focus ligt op de volgende speerpunten:

  • Bijdragen aan versterkingen van specifieke toeristische kwaliteiten van de regio’s
  • Stimuleren van de verduurzaming van de recreatieve en toeristische sector
  • Stimuleren van innovatie van de recreatieve en toeristische sector
  • Stimuleren dat de faciliteiten in de Gelderse streken passen bij de belangrijkste doelgroepen en toegankelijk zijn voor iedereen (inclusie)
  • Stimuleren van de vitaliteit van het toeristisch (verblijfs)aanbodjdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de toeristische sector

2.2.2 Op onderdelen uitvoering geven aan de Herijkte Actieagenda Perspectief 2030

2.2.3 Mede organiseren van de Nationale Toerisme Top 2021 in Winterswijk