Samenwerken aan thematische verhaallijnen

Door verhalen te vertellen over onze cultuur en ons erfgoed, laten we bezoekers onze rijke cultuurhistorie beleven. De identiteit van Gelderland komt hieruit voort, maar ook uit de verhalen van de Gelderse inwoners van nu. Samen met onder andere het programma Cultuur en Erfgoed wordt gekeken hoe de identiteit van Gelderland beter beleefbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door samen op te trekken bij deze verhaallijnen, maar ook door samen te werken aan museumbeleid.

In ‘Uitvoeringsagenda 2020-2021’ werkten we aan het beter beleefbaar maken van de Gelderse verhaallijnen Hanzesteden, Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen en Romeinen, en is er aandacht geweest voor de regionale verhaallijnen Koninklijk en de 80-jarige oorlog. Het bieden van maatwerk per verhaallijn staat ook in 2021 voorop, omdat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende verhaallijnen, zowel in uitwerking en ontwikkeling als in samenwerkingsverbanden.

Hanzesteden In 2020 is Perspectief Hanzesteden 2020-2025 vastgesteld door alle samenwerkende partners, waarbij we als provincie de toezegging hebben gedaan om in ieder geval mee te werken tot en met 2023. We ontwikkelen onze Hanzesteden tot de duurzame, jaarrond cultuur erfgoed hotspot. Het verhaal LEVEN-DE-HANZE! dat voortkwam uit Uitvoeringsagenda 2.0 wordt bij veel onderdelen van het perspectief Hanzesteden 2020-2025 meegenomen, zodat inhoudelijk beleving toegevoegd wordt. De marketingcampagnes die vanuit het perspectief gevoerd worden, worden in 2021 - net als in 2020 - aangepast aan de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen In 2020 is een vernieuwde gezamenlijke visie voor de samenwerking rondom Gelderse Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (hierna KBL) opgesteld. We willen middels storytelling het overkoepelende en verbindende verhaal van Gelderland vertellen, maar ook het accent op de diversiteit van het aanbod leggen, om de juiste match tussen doelgroep en aanbod te maken.

We werken aan de onderdelen onderzoek en dataontwikkeling, branding, aanbod- en productontwikkeling en vraagontwikkeling/marketing. We houden er rekening mee dat bij zowel de nationale als de internationale marketing COVID-19 impact zal hebben op de inzet.

Romeinen De tijdreisgids van de Romeinen in Gelderland is goed door het Romeinen netwerk ontvangen. Er moeten nog veel producten ontwikkeld worden om de Romeinse geschiedenis in Gelderland verder beleefbaar te maken. Dit is belangrijk aangezien de Romeinse Limes in 2021 de status van Unesco Werelderfgoed kan verwachten en daardoor dus in de aandacht staat. Hiervoor is veel inzet nodig van ondernemers, organisaties, overheden en inwoners, want zonder vertellers geen verhaal. Om te kijken wat het sentiment is onder deze groepen, wordt in het voorjaar van 2021 een onderzoek gedaan naar de bereidheid van het vertellen van en profileren met het verhaal over de ‘Romeinen in Gelderland' zodat kansen duidelijk worden. In het tweede deel van 2021 wordt verder geanalyseerd hoe deze kansen in te vullen en het netwerk te versterken.

Herinneringstoerisme Gelderland is rijk aan verhalen over de tweede wereldoorlog en deze verhalen zijn het waard om door te vertellen aan inwoners en bezoekers. Dit doen we samen met het programma Vrijheid en Herdenken, de Gelderse regio’s, de RBT’s en andere partners, zoals bijvoorbeeld Liberation Route Europe. Eén van de resultaten van de samenwerking van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van de ‘Liberation Hiking Trail’, een thematische lange afstandswandeling van het Verenigd Koninkrijk, via Normandië en Gelderland naar Berlijn die door alle vier de Gelderse regio’s zal lopen. Liberation Route Europe is nu feitelijk nog geen route, maar een verzameling van plekken en verhalen. Deze lange afstandswandelroute moet hier verandering in gaan brengen.

Gelderse verhalen Naast de gekozen verhaallijnen met nationale bekendheid is er in ‘Uitvoeringsagenda 2020-2021’ meer aandacht geweest voor andere Gelderse verhalen, zoals de 80-jarige oorlog en de kansen op het gebied van het koninklijke verhaal door de heropening van Paleis Het Loo. Ook in 2021 zal er medewerking zijn voor de regionale verhalen, zoals de verdere voorbereidingen van het heropenen van Paleis Het Loo, verhalen over het water in Gelderland en het versterken van de Europese samenwerking rondom de Spaanse weg uit de 80-jarige oorlog. Rondom Zevenaar en Pannerden is men bezig met de ontwikkeling van een verhaallijn over het watermanagement en de Rivieren daar, genaamd ‘de kraan van Gelderland’.

Het doel voor thematische verhaallijnen in deze Uitvoeringsagenda is om de verbinding te versterken tussen verhalen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau en om kansrijke Gelderse verhalen verder te ontwikkelen. In deze agenda voeren we de volgende acties uit:

3.1 Meewerken aan perspectief Hanzesteden 2020-2025 gedurende deze coalitieperiode 3.2 Samen met het netwerk uitvoering geven aan de visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 2021-2023 3.3 Onderzoeken wat de bereidheid is om verhalen te vertellen over de Romeinen in Gelderland. Aan de hand daarvan plannen maken voor de komende jaren 3.4 Werken aan productontwikkeling bij de verhalen LEVEN-DE-HANZE!, KBL, Romeinen en Vrijheid in Gelderland 3.5 Ontwikkelkansen voor regionale verhalen onderzoeken en samenwerkingen versterken:

  • Betrokken zijn bij de heropening van Paleis Het Loo door de samenwerking van de koninklijke Veluwe.
  • Versterken van de Europese samenwerking rondom de Spaanse weg uit de 80-jarige oorlog.
  • Aangesloten zijn bij de ontwikkeling van het verhaal rondom water in de regio Liemers, genaamd ‘de kraan van Nederland’

3.6 De verhaallijn Herinneringstoerisme verder doorontwikkelen

  • Bijdragen aan de lange afstandswandelroute van Liberation Route Europe